POLITYKA PRYWATNOŚCI AboutHR

POLITYKA PRYWATNOŚCI AboutHR

Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych zbieranych jest AboutHR Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław.

Dane kontaktowe AboutHR: mail: [email protected], adres do korespondencji: AboutHR Polska Sp.z o.o. ul. Księcia Witolda 49 lok. 15, 50-202, Wrocław, Polska

W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, administratorami danych uzyskanych na podstawie aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mogą być również nasi partnerzy.

Jak dbamy o Twoje dane?

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować,

w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane

o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a)      przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

b)     zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej

w sposób niezgodny z tymi celami;

c)      adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d)     prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e)      przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f)      przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

W jakich celach informacje są wykorzystywane?

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez administratora wynika z okoliczności ich pozyskania. Administrator w momencie pozyskania danych, podaje komplet niezbędnych informacji o celach przetwarzania danych osobowych.

Możliwe cele przetwarzania danych osobowych przez administratora to w szczególności:

a)      zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jej zawarciem;

b)     przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

c)      prezentowanie ofert dot. usług administratora i jego partnerów;

d)     dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich;

e)      wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów;

f)      prowadzenie korespondencji, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości.

Z jakich informacji korzystamy?

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe:

a)      uzupełniając dane zawarte w formularzu – każdorazowo wskazane w formularzu dane osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencje ich niepodania?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się konieczne do skorzystania

z określonych funkcjonalności strony www AboutHR.

Każdorazowo zakres wymaganych do wykonania określonego działania danych wskazany jest uprzednio

w ramach kanałów komunikacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania czynności.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane?

Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

a)      dobrowolnie wyrażonych zgód – (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b)     obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c)      niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Czy dane podlegają profilowaniu?

Administrator nie dokonuje profilowania w rozumieniu RODO. 

Komu mogą być przekazywane dane?

Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez administratora wynika przede wszystkim z zakresu świadczonych przez niego usług oraz charakteru stosunku łączącego AboutHR z podmiotem danych.

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz każdorazowo doprecyzowywany jest w obowiązku informacyjnym przekazywanym podczas pozyskiwania danych osobowych.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić działalność AboutHR, w tym komunikację (np. wspierają w wysyłaniu wiadomości e-mail,), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki, firmy, które serwisują oprogramowanie, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

Czy dane są przekazywane również do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

W ramach korzystania przez administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych zostały zapewnione poprzez administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO.

Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez administratora zabezpieczeń dotyczących transferu danych osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z AboutHR.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

Każdemu przysługuje w każdym czasie prawo do:

a)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

b)     przenoszenia danych osobowych, które dostarczył administratorowi i które są przetwarzane

w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

c)      dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);

d)     żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

e)      cofnięcia każdej wyrażonej administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

f)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego

w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

Przez jaki okres przechowywane będą dane?

Przechowywanie danych osobowych zależne jest o celu ich przetwarzania. Każdorazowo administrator podane czas przechowywania danych podczas spełnienia

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

W każdym przypadku:

a)      dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać administratora do ich przetwarzania;

b)     dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego;

c)      dane osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy;

d)     dane będą przetwarzane do momentu wniesienia przez a sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes administratora.

W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.

W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Pliki „cookies”

Kogo dotyczą pliki „cookies”?

W związku z tym, że stosowana przez administratora technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej stronę www, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które z niej korzystają.

Z jakiej technologii korzystamy?

Na stronie www AboutHR wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze strony www, w tym w celach statystycznych. Podczas wizyty na stronie www AboutHR, mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności w Internecie osoby odwiedzającej stronę.

W związku z tym, że administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies – poniższe zapisy Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

Czym są pliki „cookies”?

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia osoby odwiedzającej stronę www (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których strona www AboutHR może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez osobę odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony (np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do identyfikatora osoby odwiedzającej stronę www umożliwia działanie w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji osoby niezalogowanej.

Czy pliki „cookies” zbierają Twoje dane osobowe?

Gdy osoba odwiedzająca korzysta ze strony www AboutHR stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację osoby odwiedzającej). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane

z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnej osobie odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy korzystaniu np. z formularza kontaktowego – a tam samym zostać uznane za dane osobowe.

W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki odnoszące się do danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą.

Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki „cookies”?

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez osobę odwiedzającą stronę www AboutHR zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji

o osobach odwiedzających. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności na stronie www AboutHR zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies, w tym naszych partnerów, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (ale niektóre części strony mogą wtedy nie działać prawidłowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji osób. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez osobę odwiedzającą dobrowolna zgoda.

Do czego używamy plików „cookies”?

Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić osobie odwiedzającej korzystanie ze strony www AboutHR, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych treści, do jej preferencji. Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności strony www.

Czy możesz się sprzeciwić wykorzystywaniu informacji pochodzących z plików „cookies”?

Osoba odwiedzająca może sprzeciwić się działaniom administratora podejmowanym w celu opisanym powyżej. W przypadku wyrażenia zgody przez osobę odwiedzającą, może ona zostać w dowolnym momencie wycofana – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakiego rodzaju pliki „cookies” są przez nas używane i czy są one szkodliwe?

Pliki cookies wykorzystywane na stronie www AboutHR nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Na stronie www About HR używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym osoby odwiedzającej do momentu zamknięcia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu osoby odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

Jak długo informacje zebrane przez pliki „cookies” będą przechowywane?

Zebrane przez pliki cookies dane osobowe dotyczące osoby odwiedzającej stronę www AboutHR, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć dane osobowe wcześniej, chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych.

Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby osoba odwiedzająca miała wobec administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies).

Stosowane przez administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi strony www. Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców infrastruktury stron internetowych, aby pomóc w budowie witryny i zarządzaniu nią. Dostawcy zewnętrzni świadczący usługi na stronie mają dostęp do danych powiązanych z identyfikatorem pliku cookie użytkownika. Dane plików cookie są bezpiecznie przechowywane na serwerach tych dostawców. Usługodawcy zostali starannie wyselekcjonowani, są związani umową i nie będą przetwarzać danych użytkowników w żadnym innym celu.

Jak usunąć / zablokować pliki „cookies”?

Osoba odwiedzająca stronę www AboutHR może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności na stronie lub przez przeglądarkę, w tym je zablokować lub usunąć. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych przez administratora danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.

Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez administratora (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”).

Jakie konsekwencje będzie miało usunięcie lub zablokowanie plików „cookies”?

Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze strony www AboutHR, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.

Jak możesz się skontaktować z AboutHR?

W każdej chwili można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem kanałów kontaktu wskazanych na wstępie Polityki.

Administrator przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

W przypadku kontaktu z administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji za pomocą formularza), administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

Jak zabezpieczamy dane?

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie danych osobowych.

Czy niniejsza polityka może zostać zmieniona?

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z następujących ważnych powodów:

a)      zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;

b)     rozwój funkcjonalności podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

Administrator każdorazowo umieści w ramach strony www informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja Polityki?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 20 października 2021 r.

Stand with Ukraine
Stand with Ukraine